จังหวัดนครนายกจัดพิธีส่งมอบศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร”

จังหวัดนครนายกจัดพิธีส่งมอบศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร”

จังหวัดนครนายกจัดพิธีส่งมอบศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร”เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ของจังหวัดนครนายก(1๘ ม.ค.64) นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการมอบศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร” ให้กับวัดดงละคร นายอำเภอเมืองนครนายก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนาให้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ณ วัดดงละคร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร เป็นการต่อยอดแนวคิดของพระมหาศิริวัฒนา สีลสาโล เจ้าอาวาสวัดดงละคร ที่มุ่งหวังให้วัดดงละครเป็นสถานที่พึ่งพิงของผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่ง ให้มีความรู้ มีอาชีพ ให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อเลี้ยงดูและพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดดงละครแห่งนี้ ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ภายในบริเวณวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ภายในศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร ประกอบไปด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ในด้านการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ และศาสตร์พระราชา แบ่งพื้นที่ตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล มีการบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก นำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปี

 

 

------------------------------------

 

ส.ปชส.นครนายก/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :